Kontakti për media

Zyra për Komunikime Strategjike dhe Marrëdhënje me Publik (ZKSMP) është zëri publik i Misionit të Administratës së Përkohshme të UNMIK-ut në Kosovë (UNMIK). ZKSMP-ja promovon ndërgjegjësimin lokal dhe regjional, si dhe një kuptueshmëri më të madhe të punës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë.     

ZKSMP-ja rregullisht harton përmbledhje të raporteve nga mediat vendore, dhe atë gjashtë ditë në javë, të cilat shpërndahen në mënyrë elektronike dhe postohen në internet.

Informatat e përgjithshme, komunikatat për shtyp, deklaratat dhe lajmet e fundit vendosen në faqen e internetit të UNMIK-ut dhe komunikohen përmes radios në Radio Ophelia në Kosovë (Prishtinë 107.2 FM, Mitrovicë 106.5 FM, Pejë 107.2 FM). 

Përveç kësaj, ZKSMP-ja bashkëpunon me mediat vendore, regjionale dhe ndërkombëtare, si dhe me institucionet arsimore e organizatat joqeveritare në mënyrë që porositë kryesore të Kombeve të Bashkuara t’i barten popullatës së regjionit.  

Për të gjitha pyetjet që mund t’i keni, luteni ta përdorni formularin për informata.

Përfaqësuesit e mediave gjithashtu mund të kontaktojnë:

(Znj.) Hayat Abu Saleh
Zëdhënëse
Zyra për Komunikime Strategjike dhe Marrëdhënie me Publikun 
T:+381 (0) 38 504 604 (ext) 5475
M:+377 (0)44  15 1816
 
Për t’u regjistruar në listën tonë të adresave elektronike për raporte të monitorimit të mediave, komunikata për shtyp, deklarata dhe për produkte të tjera, luteni të vizitoni faqen e internetit: http://media.unmikonline.org.