STATEMENT BY THE SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL

14 December, 2018 - The Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, Zahir Tanin, notes the adoption of three laws by the Assembly of Kosovo that initiate substantial changes to the role and responsibilities of the Kosovo Security Force.

In this regard SRSG Tanin refers to UNSCR 1244 that entrusts the international security presence, namely the Kosovo Force (KFOR), with the responsibility to ensure a safe and secure environment in Kosovo.  This resolution continues to provide the sole legal framework for the existing international security presence.

The SRSG encourages all parties to refrain from actions that could exacerbate tensions and to address all issues through political dialogue.

***

DEKLARATË E PËRFAQËSUESIT SPECIAL TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM  

14 dhjetor 2018 - Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, merr parasysh miratimin e tri ligjeve nga Kuvendi i Kosovës, përmes të cilave iniciohen ndryshimet substanciale të rolit dhe përgjegjësive të Forcës së Sigurisë së Kosovës.  

Lidhur me këtë, PSSP-ja Tanin i referohet Rezolutës 1244 të KSKB-së, përmes së cilës i jepet përgjegjësia pranisë ndërkombëtare të sigurisë, gjegjësisht Forcës së Kosovës (KFOR), për ruajtjen e mjedisit të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Kjo Rezolutë vazhdon të ofrojë kornizën e vetme juridike për praninë ekzistuese ndërkombëtare të sigurisë.  

PSSP-ja inkurajon të gjitha palët të përmbahen nga veprimet që do të mund t’i rrisnin  tensionet dhe që të gjitha çështjet të trajtohen përmes dialogut politik.  

***

IZJAVA SPECIJALNOG PREDSTAVNIKA GENERALNOG SEKRETARA 

14. decembar 2018 - Specijalni predstavnik Generalnog sekretara i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, uzima u obzir usvajanje tri zakona od strane Skupštine Kosova koji pokreću suštinske promene u smislu uloge i odgovornosti Kosovskih bezbednosnih snaga.

S tim u vezi, SPGS Tanin upućuje na Rezoluciju SB UN 1244 kojom je uspostavljeno međunarodno bezbednosno prisustvo, pod nazivom Kosovske snage (KFOR), sa odgovornošću  da obezbede sigurno i bezbedno okruženje na Kosovu.  Ova rezolucija nastavlja da obezbeđuje jedini pravni okvir za postojeće međunarodno bezbednosno prisustvo.

SPGS podstiče sve strane da se uzdrže od postupaka koji bi mogli da dovedu do povećanja napetosti i da sva pitanja rešavaju kroz politički dijalog.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Mobile: +37744151816