SRSG Tanin calls for a forward-looking approach to restart political negotiations

7 February, 2019 – Kosovo and Serbian leaders must take a forward-looking approach to surmount obstacles that have thwarted negotiations during a period of antagonism, the Head of UNMIK told the UN Security Council.

SRSG Zahir Tanin outlined a number of issues denting the political will between Pristina and Belgrade during his latest briefing on Kosovo.

“No doubt, the leaders on both sides are facing serious challenges.  However, the minimum requirement for a continuation of dialogue is to find the means to steady - rather than agitate - the atmosphere.”

SRSG Tanin expressed the need for the involvement of a wide array of stakeholders to prepare the ground for any agreement between the parties.

“[This includes] through pursuing full, equal and meaningful participation of women in the dialogue-related processes, and taking gender perspectives into account.”

SRSG Tanin said the events served as a reminder that, while top-level commitment was essential to moving forward, continuing to build confidence amongst communities on the ground must equally not be forgotten.

“In order to contribute effectively to this important aspect of normalisation and reconciliation, UNMIK’s work has focused on facilitating people-to-people engagement in Kosovo.”

SRSG Tanin detailed UNMIK’s continued commitment to further efforts established during the May 2018 United Nations Kosovo Trust-building Forum, specifically in the areas of cross-community dialogue, promotion of language rights and equality under the law, youth empowerment and gender equality.

SRSG Tanin explained UNMIK was mobilising its limited resources by fostering strong relationships with international partners, collaborating on:

  • efforts to resolve the issue of persons still missing from during the Kosovo conflict;
  • youth empowerment through partnerships with youth-led non-governmental organisations;
  • and the promotion of gender equality via a series of initiatives aimed at preventing violence against women and girls.

SRSG Tanin described the European perspective as an important incentive for peace in the region and implored leaders to continue to strengthen rule of law, anti-corruption, human rights, judicial independence and legislative standardisation initiatives.

SRSG Tanin stressed the need for continued support by all members of the Security Council for a renewed engagement between Belgrade and Pristina.

“Reducing tensions, enhancing mutual trust, and removing obstacles to the dialogue, are crucial to stability in the region.”

Read the full statement of SRSG Tanin here: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/eng_srsg_unsc_statement_feb2019.pdf

Read the Report of the Secretary-General on Kosovo here: 
https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/n1902109.pdf 

 

***

 

SRSG TPSSP Tanin bën thirrje për qasje largpamëse për rifillim të negociatave 

7 shkurt, 2019 – Liderët e Kosovës dhe Serbisë duhet të adoptojnë një qasje largpamëse për të tejkaluar pengesat që kanë penguar negociatat gjatë një periudhe antagoniste, Shefi i UNMIK-ut i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

PSSP Zahir Tanin gjatë raportimit të tij të fundit mbi Kosovën numëroi një varg çështjesh që dëmtojnë vullnetin politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit.

“Padyshim, liderët e të dyja palëve po përballen me sfida serioze.  Mirëpo, kushti minimal për vazhdimin e dialogut është të gjendet mënyra për një atmosferë të qëndrueshme dhe jo të trazuar.”

PSSP Tanin shprehu nevojën për përfshirje të një grupi të gjërë të palëve të interesuara për të përgatitur terrenin për çfarëdo marrëveshje në mes të palëve.

“[Kjo përfshin] një pjesëmarrjen e plotë, të barabartë dhe kuptimplote të grave në procesin e ndërlidhur me dialogun, dhe marrjen parasysh të perspektivës gjinore.”

PSSP Tanin theksoi që ngjarjet shërbejnë si përkujtim që, përderisa përkushtimi i nivelit më të lartë ishte i domosdoshëm për të ecur përpara, vazhdimit të ndërtimit të mirëbesimit në mes të komuniteteve në terren duhet t’i kushtohet kujdes i njëjtë.

“Për t’i kontribuar në mënyrë efektive këtij aspekti të rëndësishëm të normalizimit dhe pajtimit, puna e UNMIK-ut është përqendruar në mundësimin e kontakteve në mes njerëzve në Kosovë.”

PSSP Tanin elaboroi mbi përkushtimin e vazhdueshëm të UNMIK-ut për të shtuar përpjekjet të krijuara gjatë Forumit të Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Besimit në maj 2018, më konkretisht në fushën e dialogut në mes të komuniteteve, promovimit të të drejtave gjuhësore dhe barazisë sipas ligjit, fuqizimit të rinisë dhe barazisë gjinore.

PSSP Tanin shpjegoi se UNMIK-u mobilizoi resurset e veta të kufizuara duke kultivuar raporte të forta me partnerët ndërkombëtarë, me fokus të bashkëpunimit në:

  • përpjekje për të zgjidhur çështjet e personave të zhdukur që nga konflikti i Kosovës;
  • fuqizim të rinisë përmes partneriteteve me organizatat joqeveriatare rinore;
  • dhe në promovimin e barazisë gjinore përmes një vargu iniciativash për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave.

PSSP Tanin e përshkroi perspektivën evropiane si stimulimin më të rëndësishëm për paqen në rajon dhe apeloi te liderët të vazhdojnë ta forcojnë sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut, pavarësinë gjyqësore dhe iniciativat për standardizimin e legjislacionit.

PSSP Tanin theksoi nevojën për mbështetje të vazhdueshme nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit për një rinisje të angazhimit në mes të Beogradit dhe Prishtinës.

“Ulja e tensioneve, rritja e besimit të ndërsjellë dhe largimi i pengesave për dialog janë thelbësorë për stabilitet në rajon.”

 

Lexoni përkthimin në gjuhën shqipe të deklaratës së plotë të PSSP Tanin n këtu: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/alb_srsg_unsc_statement_feb2019.pdf

Lexoni përkthimin në gjuhën shqipe të Raportit të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për Kosovën këtu: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/alb_-_sg_report_feb_2019.pdf

 

***

 

SPGS poziva na pristup okrenut budućnosti kako bi politički pregovori ponovo otpočeli

7. februar 2019. godine – Lideri na Kosovu i u Srbiji moraju da zauzmu pristup okrenut budućnosti i da prevaziđu potesškoće koje su osujetile pregovore tokom perioda antagonizma, rekao je Savetu bezbednosti šef UNMIK-a.   

SPGS Zahir Tanin, tokom svog najnovijeg brifinga o Kosovu naglasio je niz pitanja koja su uticala na političku volju Prištine i Beograda.

„Nema sumnje da se lideri obeju strana suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Međutim, minimalan uslov za nastavak dijaloga jeste pronalaženje načina da se prilike stabilizuju, a ne uznemiravaju.“

SPGS ukazao je na potrebu uključivanja širokog spektra aktera kako bi se pripremila osnova za neki dogovor između strana.

„(Ovo podrazumeva) i traženje načina za ostvarivanje punog, ravnopravnog i suštinskog učešća žena u procesima vezanim za dijalog, imajući pri tom u vidu i rodnu perspektivu.“

SPGS Tanin je izjavio da sled događaja služi kao podsetnik da dok je posvećenost na visokom nivou ključna da se krene napred nastavak izgradnje poverenja među zajednicama na terenu isto tako ne sme da bude zaboravljen.

„Kako bismo efikasno doprineli ovom važnom aspektu normalizacije i pomirenja rad UNMIK-a posvećen je povezivanju ljudi.“

SPGS Tanin detaljno je obrazložio posvećenost UNMIK-a da unapredi postignuća sa foruma Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja, održanog u maju 2018. godine, naročito u oblastima dijaloga među zajednicama, promovisanja jezičkih prava, jednakosti pred zakonom, osnaživanja mladih i rodne ravnopravnosti.

SPGS Tanin objasnio je da je UNMIK angažovao svoje ograničene kapacitete jačanjem odnosa sa međunarodnim partnerima, i saradnjom na:

  • naporima da se reši pitanje osoba koje se još uvek vode kao nestale tokom konflikta na Kosovu;
  • osnaživanjem mladih putem partnerstava sa omladinskim nevladinim organizacijama;
  • i promovisanju rodne ravnopravnosti putem niza incijativa koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama.

SPGS Tanin opisao je evropsku perspektivu kao važan podsticaj za mir u regionu i zamolio je lidere da nastave jačanje vladavine zakona, borbu protiv korupcije, ljudska prava, nezavisnost pravosuđa i inicijative za standardizaciju zakonodavstava.

SPGS Tanin naglasio je potrebu za nastavkom podrške svih članica Saveta bezbednosti za obnovu angažovanja Beograda i Prištine.

„Smanjivanje tenzija, jačanje međusobnog poverenja i uklanjanje prepreka za dijalog od ključne su važnosti za stabilnost u regionu.“

 

Prevod cele izjave SPGS Tanina na srpskom jeziku možete pročitati ovde: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/srb_srsg_unsc_statement_feb2019.pdf

Izveštaj generalnog sekretara o Kosovu na srpskom jeziku možete pročitati ovde: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/srb_-_sg_report_feb_2019.pdf

 

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Mobile: +37744151816